Psychic Shops

v

AURA Energy Cleansing

$

$100.00 USD

v

Authentic Andara Crystal

$

$85.00 USD

v

Authentic Andara Crystal

$

$65.00 USD

v

Authentic Andara Crystal

$

$75.00 USD

v

Authentic Andara Crystal

$

$105.00 USD

v

BALANCE CHAKRA

$

$100.00 USD

v

EMAIL READING

$

$20.00 USD

v

Full Life's Reading

$

$120.00 USD

v

FULL SPREAD TAROT EMAIL READING

$

$50.00 USD

v

LOVE BINDING

$

$100.00 USD

v

PROTECTION

$

$150.00 USD

v

Relationship Reading's

$

$120.00 USD

v

SPELL REVERSAL

$

$150.00 USD

v

The Chakra Mind-Body Balance

$

$150.00 USD