Psychic Shops

v

AURA Energy Cleansing

$

$100.00 USD

v

BALANCE CHAKRA

$

$100.00 USD

v

Chakra Healiing

$

$100.00 USD

v

DRAMA FREE LIFE

$

$199.00 USD

v

DRAMA FREE LIFE

$

$499.00 USD

v

EMAIL READING

$

$30.00 USD

v

FULL SPREAD TAROT EMAIL READING

$

$50.00 USD

v

LOVE BINDING

$

$100.00 USD

v

Love Spell

$

$400.00 USD

v

PROTECTION

$

$150.00 USD

v

Sigil of your Choice

$

$20.00 USD

v

SPELL REVERSAL

$

$150.00 USD